Головна Каліграфічний тренажер

Каліграфічний тренажер

0 / 0
Наскільки Вам сподобалась ця книга?
Яка якість завантаженого файлу?
Скачайте книгу, щоб оцінити її якість
Яка якість скачаних файлів?
Прописи-шаблон. Навчальне видання для учнів чотирирічної початкової школи. — Харків.: ВД ШКОЛА, 2009. — 68 с. — ISBN 978-966-429-009-5.У цих прописах використано унікальну запатентовану графічну сітку для навчання каліграфії та покращення почерку дитини. Рекомендовано для учнів початкових шкіл згідно з програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Мова:
ukrainian
Сторінки:
68
Файл:
PDF, 9,60 MB

Можливо вас зацікавить Powered by Rec2Me

 
0 comments
 

To post a review, please sign in or sign up
Ви можете залишити відгук про книгу и поділитись своїм досвідом. Іншим читачам буде цікаво дізнатись вашу думку про прочитані книги. Незалежно чи вам сподобалась книга чи ні, якщо ви відверто і детально розповісте про це, люди зможуть знайти для себя нові книги, які їх зацікавлять.
В. Федієнко

ВЧИМОСЬ ПИСАТИ У ЗВИЧАЙНОМУ ЗОШИТІ

РЕКОМЕНДОВАНО
для учнів початкових шкіл
згідно з програмами, затвердженими

МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

Так правильно сидіти.
Спину тримай рівно, не спирайся грудьми
на парту.
Лікті поклади на стіл так, щоб вони трохи
звисали. Вільною рукою притримуй зошит,
пересуваючи його вгору в міру потреби.
Ноги всією ступнею постав на підлогу чи
підставку під прямим кутом.

Так має лежати зошит, якщо ти
пишеш правою рукою. Нижній
кут сторінки, на якій ти пишеш,
має бути напроти середини грудей..

Так правильно тримати ручку,
якщо ти пишеш правою рукою.

Так має лежати зошит, якщо ти
пишеш лівою рукою. Нижній
кут сторінки, на якій ти пишеш,
має бути напроти середини грудей.

Так правильно тримати ручку,
якщо ти пишеш лівою рукою
(два варіанти).

ШАНОВНІ БАТЬКИ ТА ПЕДАГОГИ!
Усім нам добре відомо, що перехід від зошита у косу лінію до звичайного
(стандартного) зошита — неабияке завдання для маленького учня. Також нелегким є
момент відновлення активних занять з письма після канікулярної перерви. М'язам
дитини у цьому віці не вистачає злагодженості та скоординованості. Як результат —
зневіра малюка у власних силах, небажання вчитися.
Саме для того, щоб запобігти такій ситуації, створено цей унікальний
каліграфічний тренажер. Відмінною рисою зошита є використання запатентованих
графічних сіток-шаблонів та різноманітних графічних вправ. Працюючи з нашим
зошитом, дитина зможе стандартизувати написання та поєднання буквених елементів,
привчиться дотримуватися однакового нахилу букв та відстані між словами. Головне —
пам'ятайте, що красивий почерк малюка — це результат копіткої спільної праці дитини,
педагога й батьків.

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ
Матеріал у зошиті розміщено за принципами подібності й поступового
ускладнення. Тому працюйте над прописами послідовно — від сторінки до
сторінки, від завдання до завдання. Не женіться за швидким результатом.
Пам'ятайте: одне заняття — одна сторінка, максимум — дві. Заняття має тривати
не більше 15 хвилин.
Не забувайте робити розминку ; для м'язів та очей до і під час занять. Стежте за тим,
щоб під час письма дитина правильно тримала ручку, зберігала поставу,
перевіряйте, чи правильно лежить зошит. Привчайте дитину працювати охайно, не
поспішаючи.
На першому етапі дитина може працювати добре загостреним простим олівцем,
виправляючи помилки ластиком.
Переписуючи речення на початковому етапі, дитина може переписувати не все
речення одразу, а відтворювати окремо одне слово за іншим (обвела словоприклад— переписала його).
Стежте, щоб дитина дотримувалася порядку та напрямку написання буквених
елементів, правильно з'єднувала букви між собою. Звертайте також увагу на
дотримування однакової відстані між словами та буквосполученнями.
Не примушуйте дитину обов’язково вписувати букви чітко в певні клітинки. Якщо
написане слово має звичний для нас вигляд, а букви — правильний нахил,
уважайте результат задовільним.
Навчання завжди пов'язане з помилками і негараздами. Виправляйте їх спокійно,
доброзичливо. Стережіться завдати дитині психічної травми, підірвати її віру у свої
здібності. Тут важливими є міміка, жести, правильний добір слів та інтонацій.
«Сьогодні ти пишеш уже краще, охайніше, чіткіше», — так ви покажете дитині, що
вона просувається вперед, розвивається, робить успіхи.

* Зверніть увагу! Нижній елемент букви «у» трохи не доходить до допоміжної
пунктирної лінії. Це допоможе запобігти злиттю літер на двох сусідніх рядках.

* При переписуванні речень на початковому етапі доцільно використовувати такий
метод: дитина спочатку обводить перше слово і копіює його на нижньому рядку,
потім—друге слово, третє і такдалі.

* У цьому типі графічного шаблону рідкі косі лінії лише позначають нахил літер.
Не треба намагатися прив’язувати до них букви.

УВАГА! У ЦИХ ПРОПИСАХ ВИКОРИСТАНО
УНІКАЛЬНУ ЗАПАТЕНТОВАНУ
ГРАФІЧНУ СІТКУ ДЛЯ НАВЧАННЯ КАЛІГРАФІЇ
ТА ПОКРАЩЕННЯ ПОЧЕРКУ ДИТИНИ
(Патенти України №№ 15997, 15998 від 25.02.08 р.)

Навчальне видання

Федієнко Василь Віталійович

КАЛІГРАФІЧНИЙ ТРЕНАЖЕР
Для учнів чотирирічної
початкової школи
Авторські та видавничі права захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права».
Книга в ціломуу а також будь-яка її частина, в тому числі каліграфічне написання букв, є об’єктом
авторського права. Передрук чи відтворення у будь-який спосіб тягнуть за собою покарання
у розмірі до 50 000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законодавством України.

Відповідальний за випуск А Бахмет
Редактор Я Дерев’янченко
Коректор Н. Косенко
Комп’ютерне макетування С. Бирюков

ВИДАВНИЧИЙ

ДІ М

Видавничий дім «ШКОЛА»
61103, м. Харків, а/с 535, тел. (057) 340-77-80
і
Свідоцтво про внесення
до державного реєстру суб'єкта видавничої справи
Сер. ДК №907 від 25.04.2002 р.
Формат 70x90 1/ 16. ~
Умов. друк. арк. 4,7. Обл.-вид. арк. 3,7.
Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура мальована.
Друкарня «Торнадо»: 61045, м. Харків, вул. О. Яроша, 18.

ISBN 978-966-429-009-5

© В. В. Федієнко, укладання, 2008
© В Д «ШКОЛА»,' 2009

ПРОПИСИ нового покоління
^ИЕКОМЕНДО>^АІ|^^1ІНГСТЕРСТВОІ^ОСВІТП|^НА}2^^22І^2інв1
СЕРТИФІКОВАНО ДЕРЖАВНОЮ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ
УКРАЇНСЬКОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ МОВАМИ: ДО БУКВАРІВ М . С. ВАШУЛЕНКА ТА К. С. ПРИЩЕПИ

шк#ла

шк#па

иж#ла

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: ДО ПІДРУЧНИКІВ В. М. ПЛАХОТНИКА ТА О. Д . КАРП'ЮК

А НГЛІЙ СЬКІ

П О ІШ С И
оі'/рлм
од.

ЗАПАТЕНТОВАНІ МЕТОДИКИ ПОКРАЩЕННЯ ПОЧЕРКУ (українською та російською мовами)

УНІКАЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ НАПОВНЕННЯ
НОВІ ШРИФТИ, ЗАТВЕРДЖЕНІ МОН УКРАЇНИ